Algemene voorwaarden van Kreatix

Laatste update: 22/11/2023

I. Identiteitsgegevens van de onderneming en contact

Vennootschapsnaam: KREATIX
Vennootschapsvorm: Besloten vennootschap
Zetel: Gemeenteplein 24, 2520 Ranst (Broechem)
Ondernemingsnummer: 0563.872.084
Btw-nummer: BE0563872084
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 
Telefoonnummer: +32 472 49 37 37
E-mail: [email protected]

II. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

II.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, facturen en overeenkomsten tussen de onderneming, KREATIX BV (hierna “Kreatix”) en de opdrachtgever (hierna “de klant”), ongeacht diens aard, en zullen voorrang hebben op de voorwaarden door de klant gesteld. 

II.2 Door beroep te doen op Kreatix verklaart de klant kennis te hebben van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden. Er kan enkel worden afgeweken van deze algemene voorwaarden bij uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Kreatix. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid mee van de andere bedingen of van de overeenkomst. 

II.3 Indien Kreatix en de klant een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst sluiten, zullen de bepalingen van de afzonderlijke overeenkomst voorrang hebben op de algemene voorwaarden, voor zover hierin is toegestemd door Kreatix. Deze algemene voorwaarden zullen dan dienen als aanvullend recht, voor zover van toepassing.

III. Offertes

III.1 Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Kreatix. 

III.2 Offertes gelden uitsluitend voor de klant waaraan de offerte is gericht.

III.3 Offertes gelden uitsluitend voor de in de offerte vermelde tijd. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is dit een termijn van dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de dag van verzending. 

III.4 Uit offertes, prijsopgaven of (raam)overeenkomsten uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

III.5 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of elektronische aanvaarding van de offerte van Kreatix door de klant. De klant is er zich van bewust dat er vanaf dat moment een betalingsverplichting op hem rust.

IV. Development en ontwikkeling van websites en webshops

IV.1 Omschrijving dienst

IV.1.1 Development en de ontwikkeling van websites en webshops, omvat het ontwerpen, coderen, en implementeren van websites en webshops volgens de specificaties en wensen van de klant in samenspraak met Kreatix. Dit kan zowel het creëren van nieuwe websites en webshops als het herontwerpen of updaten van bestaande websites en webshops inhouden.

IV.2 Voorschotten, prijzen  en betaling

IV.2.1 De prijzen voor development en ontwikkeling van websites en webshops worden weergegeven op de website en/of in de offerte.

IV.2.2 Alle prijzen op de website zijn steeds in euro’s en exclusief btw. De klant zal steeds op de hoogte worden gesteld van eventuele bijkomende kosten. 

IV.2.3 Tenzij anders overeengekomen tussen Kreatix en de klant, zal na aanvaarding van de offerte inzake development en ontwikkeling van websites en webshops, aan de klant worden gevraagd om een eerste voorschot te betalen van 50 % van de totale offerteprijs. 

De klant zal een tweede schijf van 25 % van de totale offerteprijs betalen bij het behalen van een eerste milestone, doorgaans wordt dit geacht de eerste meeting te zijn waarbij de klant het website en/of webshop design goedkeurt. 

De betaling van de laatste schijf van 25% van de totale offerteprijs dient integraal voldaan te zijn bij oplevering van de website en/of webshop en voor de livegang van de website en/of webshop. 

IV.2.4 Kreatix behoudt zich het recht voor om de livegang van de website en/of webshop en de overhandiging van bijbehorende bestanden, documenten, wachtwoorden etc. op te schorten tot ze volledige betaling van de hele factuur hebben ontvangen. 

IV.2.5 De bepalingen van artikel VIII van deze algemene voorwaarden (zie lager) zijn van toepassing op deze facturen.

IV.3 Opleveringstermijn m.b.t. websites en webshops

IV.3.1 Opleveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Kreatix, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Kreatix doet er in ieder geval alles aan om steeds binnen een redelijke termijn de opdracht uit te voeren en op te leveren. 

IV.3.2 De klant is er zich van bewust dat hij of zij mee de verantwoordelijkheid draagt voor het behalen van de beoogde opleveringstermijn. De klant verbindt er zich toe om steeds, in de mate van het mogelijke, binnen een termijn van achtenveertig uur (48h) antwoord te verschaffen op de vragen van Kreatix m.b.t. het aanleveren of verschaffen van informatie, teksten of beelden die nodig zijn om de website en/of webshop te kunnen ontwikkelen. Indien de klant geen antwoorden verschaft binnen de gestelde termijn, is hij of zij zich ervan bewust dat de opleveringsdatum kan worden opgeschoven. 

IV.3.3 Vertraging in de oplevering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om de gevraagde producten en diensten in ontvangst te nemen bij oplevering.

IV.4 Eigendomsvoorbehoud

IV.4.1 De eigendom van alle door Kreatix aan de klant geleverde en te leveren diensten en producten, blijft bij Kreatix totdat alle vorderingen die Kreatix op de klant heeft, waaronder in elk geval de reeds bezorgde facturen, volledig zijn voldaan.

IV.4.2 Zodra alle openstaande betalingen voldaan zijn, wordt de klant eigenaar van de website en/of webshop en zal Kreatix alle nodige bestanden, documenten, informatie, wachtwoorden etc. overmaken. 

IV.4.3 Indien de klant ook gebruik maakt van de hostingdiensten van Kreatix (zie hieronder), maakt Kreatix geen bestanden, documenten, informatie, wachtwoorden over aan de klant, tenzij deze daar om vraagt. De klant heeft te allen tijde het recht om deze op te vragen en kan dit doen door een mail te sturen naar [email protected].

V. Hosting

V.1 Omschrijving van de dienst

V.1.1 De hostingdiensten omvatten domeinnamen, het opslaan van website bestanden op onze servers, zodat de website toegankelijk is via het internet. Dit omvat ook het zorgen voor serveronderhoud en databeveiliging.

V.1.2 Kreatix kan, afhankelijk van het gekozen hostingpakket door de klant, het beheer van mailboxen aanbieden. 

V.1.3 Kreatix kan, afhankelijk van het gekozen hostingpakket door de klant, maandelijks een aantal uren voor onderhoud en wijzigingen aan de website voorzien. Deze uren zijn overdraagbaar naar een volgende periode indien ze niet volledig worden opgebruikt. Het aantal uren dat hiervoor beschikbaar gesteld wordt, is afhankelijk van het gekozen pakket door de klant.

V.1.4 Kreatix biedt geen uptime-garanties aan. Voor haar hosting doet Kreatix beroep op derde partijen, waaronder onder meer Combell NV, en is voor de aanbieding van haar hostingdiensten dus ook afhankelijk van de betreffende partij. De klant is zich ervan bewust en aanvaardt dat Kreatix niet verantwoordelijk is voor downtime. Kreatix is nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit enige downtime. 

V.1.5 De hoeveelheid beschikbare bandbreedte en opslagruimte zal afhangen van het gekozen hostingpakket. Overmatig gebruik kan leiden tot extra kosten of beperkingen. De klant zal hiervan steeds tijdig op de hoogte worden gebracht. 

V.1.6 Kreatix streeft naar een hoge beschikbaarheid van de servers. Regelmatige back-ups van websitegegevens worden uitgevoerd om data-integriteit en herstel in geval van systeemfalen te waarborgen. 

V.1.7 Kreatix neemt passende maatregelen om de beveiliging van de servers en de gegevens van de klant te waarborgen, inclusief bescherming tegen ongeautoriseerde toegang, virussen en andere online bedreigingen.

V.1.8 Indien de website van de klant wordt gehacked of er doet zich een andere breuk in de beveiliging van de website of webshop voor, omwille van een plugin of ander element dat door de klant zelf op de website is geplaatst, stelt de klant Kreatix hiervan op de hoogte. Kreatix kan dit oplossen in regie. De klant is er zich van bewust en aanvaardt dat dit bijkomende kosten met zich meebrengt. 

V.2 Verantwoordelijkheid van de klant en onze aansprakelijkheid inzake hosting en domeinnamen

V.2.1 De klant is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor ieder gebruik van zijn virtuele opslagruimte. Hierbij draagt de klant zorg voor de persoonlijke en vertrouwelijke omgang met eventueel toegekende login-gegevens, zoals o.a. (maar niet limitatief) gebruikersnaam en wachtwoord. 

V.2.2 De klant is verplicht om Kreatix in te lichten in geval van of wanneer hij of zij enig vermoeden heeft van een schending van de vertrouwelijkheid. 

V.2.3 De klant mag de gehoste ruimte naar eigen inzicht invullen, voor zover hij of zij hierbij te goeder trouw handelt en geen schending begaat van de geldende rechtsregels en/of de rechten van derden, inclusief schendingen van de openbare orde en goede zeden. Het is absoluut verboden om de virtuele ruimte te gebruiken met betrekking tot het volgende:

  • Gebruik van processen, programma’s, spammingtechnieken of andere praktijken die Kreatix of andere partijen zouden kunnen hinderen of schade toebrengen, ongeacht of deze een werkelijke invloed hebben op de hostingdiensten van Kreatix.
  • Gebruik met oog op de promotie en/of distributie van verboden producten en diensten, waaronder illegale drugs, illegale wapens, goederen waarop een embargo rust. (Deze opsomming is niet limitatief).
  • Gebruik met het oog op de promotie, het aanzetten tot, het faciliteren en/of het verrichten van illegale of strafrechtelijk sanctioneerbare handelingen en activiteiten. Deze begrippen moeten op de ruimste wijze geïnterpreteerd worden en bevatten onder andere het stellen van frauduleuze handelingen en de distributie en promotie van bijvoorbeeld kinderpornografisch materiaal. (Deze opsomming is niet limitatief)
  • Gebruik met het oog op het ongevraagd binnendringen van andere computers en netwerken op het internet (‘hacking’) waarbij de klant enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
  • Schendingen van de intellectuele eigendom van rechthebbende derden.
  • Iedere mogelijke verwijzing naar websites van derden die gebruikt worden niet-toegelaten handelingen.


V.2.4
Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het bewaren van hun eigen back-ups buiten onze systemen.

V.2.5 Kreatix is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies van gegevens als gevolg van onderbrekingen of storingen in de hostingdiensten, tenzij direct veroorzaakt door een grove fout of nalatigheid van onze kant.

V.2.6 De registratie en hernieuwing van domeinnamen gebeurt bij de daartoe bevoegde instanties, volgens door hen bepaalde regels en procedures (DNS voor .be-domeinnamen). 

V.2.7 Door de registratie ontstaat een rechtstreekse verhouding tussen de klant en de bevoegde instantie, waarbij Kreatix slechts een verbindende rol vervult. De registratie en hernieuwing van de domeinnaam gebeurt enkel na een uitdrukkelijke opdracht daartoe van de klant. 

V.2.8 De registratiekosten van een domeinnaam worden steeds voorafgaand aan de registratie of hernieuwing, bekendgemaakt en aangerekend aan de klant. De weigering door de bevoegde instanties of het latere verlies van een domeinnaam doet geen afbreuk aan de betalingsverplichtingen van de klant en zorgt evenmin voor een terugbetaling of enige andere vorm van schadevergoeding.

V.2.9 Kreatix kan nooit aansprakelijk gesteld worden indien een gebrekkige of onduidelijke opdracht tot het verlies van de domeinnaam leidt. 

V.3 Duur van de overeenkomst m.b.t. hosting en de ontbinding

V.3.1 Overeenkomsten m.b.t. hosting en domeinnamen worden steeds aangegaan voor de duur van een (1) jaar. Gedurende de looptijd van een (1) jaar kunnen deze overeenkomsten niet worden opgezegd, gewijzigd of onderbroken behoudens betaling van de volledige looptijd van de overeenkomst, d.w.z. de totale kostprijs van een (1) jaar.

V.3.2 Deze overeenkomsten worden na afloop steeds stilzwijgend verlengd, behoudens uitdrukkelijk verzet van de klant. De overeenkomsten zijn vanaf dan te allen tijde opzegbaar met inachtname van een opzegtermijn van drie (3) maanden. De klant kan de overeenkomst opzeggen door een mail te sturen naar [email protected]

V.3.3 Kreatix behoudt zich het recht voor om de overeenkomst steeds onmiddellijk en eenzijdig te ontbinden wanneer zij dit nodig achten, bijvoorbeeld in geval van misbruik van de diensten. Zij zullen de klant hiervan per e-mail op de hoogte brengen. Er zullen hiervoor geen bijkomende kosten aangerekend worden aan de klant. 

V.4 Prijzen, tarieven en betaling

V.4.1 De prijzen en tarieven van de hostingdiensten worden weergegeven op de website en/of in de offerte. De hostingdiensten worden steeds op jaarbasis berekend en dienen integraal betaald te worden voor de start van de hostingdienst. 

V.4.2 Alle prijzen op de website zijn steeds in euro’s en exclusief btw. De klant zal steeds op de hoogte gesteld worden van eventuele bijkomende kosten.

V.5.2 De bepalingen van artikel VIII van deze algemene voorwaarden (zie lager) zijn van toepassing op deze facturen.

VI. Online marketing

VI.1 Omschrijving van de dienst

VI.1.1 Onze online marketingdiensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, zoekmachineoptimalisatie (SEO), zoekmachine marketing (SEM), social media marketing, e-mailmarketing, en contentcreatie. Welke van deze diensten aan de klant worden aangeboden, is afhankelijk van het marketingpakket dat de klant afneemt. 

VI.1.2 Kreatix zorgt voor regelmatige monitoring en maandelijkse rapportage van campagneresultaten om de voortgang te beoordelen en waar nodig aanpassingen te maken.

VI.1.3 De inhoud van de pakketten, die wordt weergegeven op de website is louter indicatief/suggestief. Kreatix behoudt zich het recht voor om deze inhoud aan te passen, voor zover ze dit nodig achten om meer resultaten te behalen voor de klant. Dit gebeurt echter steeds in overleg en samenspraak met de klant. Dit kan bijvoorbeeld gaan om 2 nieuwsbrieven in plaats van 1 blogartikel en 1 nieuwsbrief. 

VI.2 Prijzen van online marketing en betaling 

VI.2.1 Kreatix werkt steeds met online marketingpakketten die in een abonnementsformule worden aangeboden, aan een vaste maandelijkse prijs. De maandelijkse prijzen worden per pakket weergegeven op de website en/of in de offerte. 

VI.2.2 De prijzen die zijn weergegeven op de website of in de offerte, zijn steeds exclusief de kosten van het advertentiebudget dat voorzien moet worden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen Kreatix en de klant. 

VI.2.3 Alle prijzen op de website zijn steeds in euro’s en exclusief btw. Eventuele bijkomende kosten worden steeds voorafgaand aan de klant kenbaar gemaakt.

VI.2.4 Na aanvaarding van de offerte, zullen de online marketing-diensten voor de eerste keer gefactureerd worden bij het opstarten van de online marketing, voor de eerste maand. Daarna zal er steeds maandelijks gefactureerd worden voor de daaropvolgende periode.

VI.2.5 De bepalingen van artikel VIII van deze algemene voorwaarden (zie lager) zijn van toepassing op deze facturen.

VI.3 Duur van de overeenkomst m.b.t. marketing en de ontbinding

VI.3.1 Overeenkomsten m.b.t. online marketing worden steeds aangegaan voor de duur van zes (6) maanden. Gedurende de looptijd van zes (6) maanden kunnen deze overeenkomsten niet worden opgezegd, gewijzigd of onderbroken behoudens betaling van de volledige looptijd van het abonnement, d.w.z. de totale kostprijs van zes (6) maanden. 

VI.3.2 Deze overeenkomsten worden na de periode van initiële periode van zes (6) maanden steeds stilzwijgend verlengd, behoudens uitdrukkelijk verzet van de klant. en Vanaf dan is de overeenkomst te allen tijde opzegbaar met inachtname van een opzegtermijn van één (1) maand. Deze termijn is nodig om alles op een professionele manier te kunnen afsluiten, over te zetten indien nodig en om de eindrapportages op te maken. De klant kan de overeenkomst opzeggen door een mail te sturen naar [email protected]

VI.3.3 Kreatix behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden wanneer zij dit nodig achten. Zij zullen dit doen met inachtname van dezelfde opzeggingstermijn als hierboven, d.w.z. een (1) maand. Zij zullen de klant hier per e-mail van op de hoogte brengen. Zij zullen hiervoor geen bijkomende kosten aanrekenen aan de klant. 

VII. Uitvoering van de overeenkomst

VII.1 Wat betreft de uitvoering van opdrachten, is de klant er zich van bewust dat er steeds een inspanningsverbintenis ontstaat tussen Kreatix en de klant. 

VII.2 Kreatix beschikt over de creatieve en technische vrijheid om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht uit te voeren, conform de oorspronkelijke opdracht of offerte. 

VII.3 Kreatix behoudt zich het recht voor om beroep te doen op diensten van gespecialiseerde derden indien en voor zover zij dit noodzakelijk achten voor de goede uitvoering van de opdracht. Kreatix heeft het recht om deze derden naar eigen inzicht aan te stellen. Deze derden kunnen echter enkel worden aangesteld voor zaken waarin Kreatix zelf niet over voldoende knowhow of technische kennis beschikt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om API’s of foto- en videografie. 

VII.4 De klant is zich ervan bewust dat hij zich ertoe verbindt alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking te verschaffen die vereist is voor de uitvoering van de opdracht. Hieronder kan onder andere worden begrepen: het verstrekken van noodzakelijke gegevens, beelden, teksten en informatie, wachtwoorden, bijkomende informatie en het tijdig beantwoorden van communicatie. 

VII.5 De klant is zich ervan bewust en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde opleveringstermijn en de kosten. Eventuele nadelige gevolgen die zijn veroorzaakt door een gebrek aan medewerking door de klant, zijn volledig voor zijn of haar rekening

VIII. Tarieven, facturen en betaalvoorwaarden

VIII.1 Alle facturen, ongeacht de aard van de verstrekte diensten, dienen steeds betaald worden binnen een termijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de dag na hun verzending per e-mail of drie dagen na verzending per post. 

VIII.2 Bij laattijdige betaling zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een interest. Dit is de interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt. 

VIII.3 Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde, bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 250 euro. Dit doet geen afbreuk aan het recht van Kreatix om vergoeding te vragen voor eventuele andere kosten die verbonden zijn aan niet-betaling. 

VIII.4 Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, worden alle openstaande facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar.

VIII.5 Bij niet-betaling van een factuur, behoudt Kreatix zich het recht voor om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere opleveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.

VIII.6 De klant dient de facturen, in geval van betwisting, per e-mail te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval. De klant kan dit doen door een mail te sturen naar [email protected]. In die e-mail moet de klant duidelijk aangeven dat het om een betwisting gaat, alsook de gegevens van de betreffende factuur. 

VIII.7 Kreatix behoudt zich het recht voor om de gehanteerde tarieven en prijzen ten allen tijde te wijzigen, en dit voor alle diensten en producten die zij aanbieden. Kreatix zal de klant hiervan op de hoogte stellen per e-mail voorafgaand aan het doorvoeren van de prijswijziging. De klant heeft het recht om binnen een termijn van dertig (30) dagen na inwerkingtreding van de nieuwe tarieven af te zien van de overeenkomst. De klant kan Kreatix hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Indien de klant dit niet doet, wordt hij geacht stilzwijgend in te stemmen met de prijswijziging. 

IX. Wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst

IX.1 Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht, zoals onder andere (maar niet limitatief) bijkomende werken of bijkomende dienstverlening, zijn enkel geldig indien de klant en Kreatix hiertoe gezamenlijk beslissen. De klant aanvaardt dat wijzigingen een invloed kunnen hebben op de oorspronkelijk overeengekomen prijs en opleveringsperiode. De gevolgen van deze wijzigingen zijn volledig voor rekening van de klant.

X. Intellectuele eigendomsrechten

X.1 Na integrale betaling van de facturen, verkrijgt de klant alle intellectuele eigendomsrechten op hetgeen Kreatix hun opdracht heeft gemaakt. Afhankelijk van het voorwerp van de opdracht kan dit gaan om rechten zoals toegekend door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. 

X.2 De hierboven vermelde overdracht van eigendomsrechten strekt zich nooit uit tot concepten, technieken, specifieke vaardigheden, voorgeprogrammeerde routines of procedures en technologieën die deel uitmaken van knowhow van Kreatix. Deze blijven steeds integraal eigendom van Kreatix. 

X.3 Kreatix kan geen intellectuele eigendomsrechten toekennen op software en andere producten waarvan de eigendomsrechten niet aan haar toekomen, zoals de open source-software die gebruikt wordt. De eigendomsrechten van de klant blijven beperkt tot wat bepaald wordt in de desbetreffende licenties. 

X.4 Alle door Kreatix gecreëerde en/of ter beschikking gestelde materialen mogen enkel gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Het ongeautoriseerde gebruik zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belope van het gehanteerde standaard tarief vermeerderd met een toeslag van 50%, separaat voor iedere vastgestelde schending. 

X.5 De klant is verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden. 

X.6 De klant aanvaardt dat Kreatix ten allen tijde een verwijzing kan maken naar zijn/haar vennootschaps- en/of handelsnaam bij wijze van referenties en recensies, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

XI. Aansprakelijkheid

XI.1 Kreatix en haar aangestelden zijn niet aansprakelijk voor het ontstaan van enige directe of indirecte schade die kan optreden tijdens of na het uitvoeren van de gevraagde opdracht of de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid uit hoofde van Kreatix en haar aangestelden. 

XI.2 Het totaal van de aansprakelijkheid van Kreatix kan nooit hoger zijn dan het bedrag van de aan Kreatix toekomende vergoeding.

XI.3 In geval van overmacht mag Kreatix de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk opschorten, en dit voor de duur van de overmacht. Kreatix is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade in geval van overmacht. Overmacht is de situatie waarbij een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis zich voordoet, buiten de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis.

XI.4 Indien Kreatix, bij het ontstaan van de overmachtsituatie, al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde werk of de reeds geleverde materialen, afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen.

XI.5 Indien de klant een toerekenbare tekortkoming vaststelt, moet hij of zij Kreatix hiervan zo snel mogelijk per e-mail  op de hoogte brengen. Dit kan de klant doen door een e-mail te sturen naar [email protected], waarin hij of zij de tekortkoming nauwkeurig en gedetailleerd beschrijft. 

XI.6 Volgend op de ingebrekestelling van de klant, heeft Kreatix steeds het recht om de tekortkoming te herstellen. 

XI.7 Indien de klant door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming uit zijn hoofde, de aansprakelijkheid van Kreatix in het gedrang brengt, dient hij of zij alle nodige maatregelen te nemen om Kreatix te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen.

XII. Vertrouwelijkheid

XII.1 Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie, die zij voor de opdracht en tijdens de uitvoering van de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven, als dit blijkt uit de aard van de informatie of uit deze algemene voorwaarden. 

XIII. Verwerking van persoonsgegevens

XIII.1 Kreatix en haar medewerkers verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die zij van u ontvangen met het oog op het opmaken van offertes, de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische wetgeving ter zake. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. Meer weten over de verwerking van persoonsgegevens? Lees hier ons privacybeleid.

XIV. Geschillen

XIV.1 In geval van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden, onze diensten of dienstverlening, zullen partijen streven naar een minnelijke oplossing.

XIV.2 Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van de overeenkomst, dat niet via minnelijke weg kan worden opgelost, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van de zetel van KREATIX BV, bevoegd.

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt door DigitaleJurist.be

Gratis analyse van je website?

Marketingbureau met 400+ tevreden klanten en 10 jaar ervaring

Contact

Development

©2024 – Kreatix – Alle rechten voorbehouden – PrivacybeleidAlgemene voorwaarden